Μύρινα Λήμνου, 10.01.17
Αρ. Πρωτ: 01

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λήμνου – η Ένωση, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ., στα πλαίσια ανάπτυξης των πωλήσεων και δραστηριοτήτων του αλλά και για την ανάπτυξη των Κτηνιατρικών υπηρεσιών που παρέχει στους κτηνοτρόφους-μέλη του, αναζητά νέα, δυναμικά και συνεργάσιμα στελέχη για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με αρχική διάρκεια από 01.02.2017 έως 31.12.2017 :

1. Μία (1) Θέση για το Πρατήριο Γεωργικών Εφοδίων (πρώην Εκκοκκιστήριο) ειδικότητας ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ (ΠΕ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΕ)

Απαραίτητα προσόντα:
Τίτλος Σπουδών ΑΕΙ /ΤΕΙ
Άριστη γνώση χειρισμού H/Y
Επιθυμητά προσόντα:
- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Δίπλωμα αυτοκινήτου
Πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

2. Μία (1) Θέση για το Τμήμα Πωλήσεων του Οινοποιείου.

Απαραίτητα προσόντα:
- Τίτλος Σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφής με το αντικείμενο της θέσης .
- Άριστη γνώση χειρισμού H/Y
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Δίπλωμα αυτοκινήτου
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση πώλησης οίνων ή ομοειδών προϊόντων
Πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας τους στο email: info@limnoswines.gr αναφέροντας τη θέση ενδιαφέροντός τους ή να το προσκομίσουν στα γραφεία του Α.Σ. Λήμνου – η Ένωση, στο Λιμάνι Αγ. Νικόλαου μέχρι τις 20/01/2017.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Η αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 27/01/2017 και οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για την προσκόμιση των αποδεικτικών όσων περιγράφουν στα βιογραφικά τους σημειώματα.

Για τoν Α.Σ. Λήμνου – Η Ένωση
Δημήτριος Κράσσος
Γενικός Διευθυντής